วันพุธที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556

ความหมายของ Webquest


4. Webquest
 

ภาพ เทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตเพื่อการศึกษา
WebQuest คือ
              Web Quest เป็นที่นิยมใช้กันแพร่หลายมากในต่างประเทศ สำหรับในประเทศไทยเรานั้นยังนำมาใช้ประกอบการเรียนการสอนค่อนข้างน้อย จะมีบ้างก็ในสถาบันอุดมศึกษา ท่านศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้จาก www.webquest.org
Web Quest คือ
         สำหรับ Web Quest  เป็นการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นการแสวงหาความรู้ โดยใช้ ICT เป็นฐานการปฏิสัมพันธ์กันระหว่างผู้เรียนกับแหล่งเรียนรู้ต่างๆ บนเครือข่ายอินเทรอืเน็ต ทั้งนี้ผู้เรียนจะต้องวิเคราะห์เนื้อหาสาระที่ได้จากการเรียนด้วยตนเอง การใช้ web quest ยังเป็นการช่วยส่งเสริมให้ผู้เรียนมีทักษะการแก้ปัญหา เป็นวิธีการเรียนที่เน้นความสำคัญที่ผู้เรียน
องค์ประกอบ Web Quest :
        การจะสร้างแหล่งการเรียนรู้ด้วย Web Quest ได้นั้นผู้สอนควรทราบถึงองค์ประกอบหลักในการจัดสภาพแวดล้อมของผู้เรียน โดยต้องคำนึงถึง การออกแบบ การวางแผนการสอน และการพัฒนาบทเรียน(Web Quest) ประกอบด้วย 7 องค์ประกอบ ดังนี้
    1. ชื่อเรื่อง
    2. เลือกการออกแบบ
    3. เครื่องมือในการพัฒนา
    4. การสร้างเครื่องมือการประเมิน
    5. การพัฒนากระบวนการ
    6. การทดสอบ / เผยแพร่
    7. การประเมินผล
สำหรับผู้สอนที่ต้องการพัฒนาเนื้อหาบทเรียนผ่าน Web Quest ท่านสามารถใช้เครื่องมือ
 (Authoring Tool) เพื่อทดลองสร้าง ผมขอแนะนำเว็บไซต์
 http://www.teach-nology.com/web_tools/web_quest/  เว็บไซต์นี้มีขั้นตอนการสร้าง Web Quest เพียง 3 ขั้นตอนง่ายๆ เท่านั้น คือ


    1) STEP #1: HEADING AND TITLE : ป้อนชื่อเรื่อง / ชื่อผู้สอน / หัวข้อของ Web Quest
    2) STEP #2 : PICTURE : เลือกรูปภาพ
    3) STEP #3: CONTENT OF WEB QUEST : ป้อนเนื้อหาให้ครบทั้ง 6 ขั้นตอนย่อย
หลังจากป้อนข้อมูลครบ 3 ขั้นตอนข้างบนแล้ว ก็คลิกที่ปุ่ม GENERATE-WEB QUEST เท่านี้ท่าน(ผู้สอน) ก็จักได้ Web Quest อย่างง่ายตามต้องการ
วันที่  18/02/2556
2 ความคิดเห็น: